TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU –TAGOK

TAGOK, ulusal ve uluslararası alanda tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi alanında faaliyet gösteren üyelerine, ihracat yapabilmeleri için gerekli pazar, pazarlama, pazar araştırması ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

TAGOK, üyelerinin ihracat maliyetlerini paylaşmalarına dayanan bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemde, üyelerin ihracat yapmak istedikleri ülkelerdeki showroomlarda ürünlerini sergilemelerine, potansiyel alıcılarla görüşmelerine, lojistik, gümrük, sigorta gibi işlemlerini yürütmelerine ve ihracat risklerini azaltmalarına imkân tanımaktadır. TAGOK, üyelerinin marka bilinirliliğini arttırmak için tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmektedir. TAGOK’un sunduğu bu hizmetler sayesinde, üyelerinin ihracat kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmaktadır.

TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU PLATFORMU –TAGOK çatısı altında üyelerine  DIŞ TİCARET DEPARTMANLIĞI hizmet üretmektedir.

TAGOK, üye Kobilerimizin dış ticaret departmanı kurma ve pazarlama maliyetine katlanmadan ihracat yapabilmelerini sağlayacak bir iş modeli çözümü sunmaktadır.

Bu iş modeli, Bölünmüş İhracat Maliyetleri Girdisi (BİMG) olarak adlandırılmakta ve üye işletmelerimizin 12 kişilik gruplar halinde bir araya getiriyoruz. Bu gruba TAGOK tarafından bir dış ticaret uzmanı görevlendirmektedir.  Bu uzmanımız firmanın ve ürettiği ürünlerin ihracata hazırlanmasını sağlamaktadır.

TAGOK bünyesinde ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ adı altında dünyanın 7 bölgesinde 365 gün fuar konseptinde showroomlarımız ile üye üretici firmalarımıza hizmet vermektedir.

ANADOLU TİCARET MERKEZLERİMİZ hakkında daha fazla bilgi alma için https://atlceu.com adresini ziyaret edebilirsiniz…

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK

TAYEK’İN AMACI:  Tarım ve gıda sektörünün enerji ihtiyacını karşılamak, enerji güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde yararlanan, örnek bir kurum olmaktır. Bu amaçla, doğal kaynaklardan elde edilen ve çevreye zarar vermeyen tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlamak ve tarımsal enerji verimliliğini artırmak için çalışmalar yürütmektedir.

TAYEK’İN MİSYONU:  Tarım ve gıda sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için araştırma, eğitim, danışmanlık, denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmektir. Bu faaliyetler kapsamında, tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek için mali destek programları, eğitim faaliyetleri, teknik danışmanlık hizmetleri ve ar-ge projeleri sunmaktadır.

TAYEK’İN VİZYONU: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü ve katma değerini artırmak, tarımsal atıkları değerli bir kaynak haline getirmek, tarım ve gıda sektörlerinin entegrasyonunu sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal yenilenebilir enerji alanında lider bir kurum olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, tarım ve gıda sektörlerinin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanmakta ve bu sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmek için çaba göstermektedir. Ayrıca, tarım ve gıda sektörlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ile hem ekonomik hem de çevresel açıdan kazançlı bir kombinasyon oluşturabileceğini göstermektedir.

TAYEK Başkanı    – Genel Sekreteri – Proje Koordinatörü

Serdar ARSLAN    – Oğuz ÇELİK – İrem ÖZDEMİR

GSM: +90 530 466 0649    –  +90 850 304 0845

e-mail: oguz.celik@tarimkon.org – info@tarimkon.org

TARIM DANIŞMANLARI KURULU -TADEK

Tarımsal üretim ve gelişimine katkı sağlamak üzere tarım danışmanlarının yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, denetlenmesi ve desteklenmesi ile ilgili politika, strateji ve yöntemler belirleyen, tarım danışmanlığı hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıran, tarım danışmanları ile kamu ve çiftçiler arasındaki işbirliğini geliştiren, tarım danışmanlığı mesleğinin itibarını yükselten bir kurumdur.

Bu kurulun misyonu, tarım danışmanlarının görev ve sorumluluklarını belirleyerek, tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak, tarımsal üretim ve gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu kurulun vizyonu, tarım danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın, güvenilir ve yenilikçi bir kurum olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu kurul, tarım danışmanlığı eğitiminde kaliteli ve etkili bir yaklaşım benimsemekte, tarım danışmanlığı hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlamakta, tarım danışmanlığı sektörü ile işbirliği içinde çalışmakta ve tarım danışmanlığı sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır.

TARIMSAL YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KURULU - TATEK

Giriş

Tarım, insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan gıdayı sağlayan, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan büyük önem taşıyan bir sektördür. Tarımın geleceği, nüfus artışı, iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, rekabet baskısı, tüketici beklentileri gibi pek çok zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için, tarımda yüksek teknoloji ve inovasyonun rolü giderek artmaktadır. Yüksek teknoloji ve inovasyon, tarımsal üretimde verimlilik, kalite, çeşitlilik, maliyet, gelir, rekabet gücü gibi pek çok parametreyi iyileştirmekte, aynı zamanda tarımsal kaynakların daha etkin, verimli ve çevreci şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye’nin tarımsal alanda yüksek teknoloji ve inovasyon geliştirmesine ve uygulamasına öncülük etmek, desteklemek ve koordine etmek amacıyla “Tarımsal Yüksek Teknoloji ve İnavasyon Kurulu”-“TATEK” kurulmuştur.

Bu kurumun amacı, vizyonu ve misyonu hakkında bilgi almak için info@tarimkon.org adresine yazabilirsiniz!

DÜNYA TARIM VE GIDA CEO KULÜBÜ

DÜNYA TARIM VE GIDA CEO KULÜBÜ VİZYONU VE AMACI

Dünya Tarım ve Gıda CEO Kulübü, tarım ve gıda sektöründe öncü ve etkili isimlerden oluşan bir ortak akıl ve istişare kuruludur. Bu kurul, dünya gıda arzının güvenliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları, dünya çiftçi varlığının korunması, çiftçilik mesleğinin itibarının yükseltilmesi ve gençlerin bu alana yönlendirilmesi gibi ortak hedefler doğrultusunda dünya çapında iş birliği yapmaktadır.

Tarım ve Gıda Sektörünün Liderleri Bir Araya Geliyor!

Dünya Tarım ve Gıda CEO Kulübü, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanları, yöneticiler, uzmanlar ve girişimciler için kurulmuş bir platformdur. Kulübümüzün amacı, tarım ve gıdanın insanlık için hayati önemini vurgulamak, sektördeki sorumluluğumuzu yerine getirmek ve ortak vizyonumuzu gerçekleştirmek için iş birliği içinde olmaktır.

Tarım-gıda üreten, pazarlayan veya bu sektörün herhangi bir dalında çalışan herkes, sadece maddi bir çıkar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kutsal bir amaca da hizmet etmektedir. Tarım (gıda), insan hayatının devamlılığı için vazgeçilemez en önemli kaynaktır. Bilinen tüm inançlarda insanlık tarihinin ilk mesleği tarım olduğu gibi yine dünyada kalacak son insanın yapacağı son iş tarım olacaktır.

Ancak günümüzde, insanlık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan küresel ısınma, aşırı nüfus artışı, plansız ve hızlı kentleşme, köylerden kentlere kontrolsüz göçler, tahrip edilen tarım ve orman arazileri gibi pek çok sorun gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu tehditlerin yakın gelecekte artarak çok daha ciddi bir soruna dönüşebileceği artık herkesin malumudur.

Bu durum karşısında, Dünya Tarım ve Gıda CEO Kulübü olarak bizler, hem kendi ülkemizde hem de dünyada tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren diğer paydaşlarla iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz. Bu sayede, gerekli bilgi, deneyim, teknoloji ve kaynakları paylaşabilecek, sektörümüzdeki yenilikleri takip edebilecek ve ortak projeler geliştirebileceğiz.

Tarım-gıda sektöründe çalışan herkesin hak ettiği değeri görmesi için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, gelecek nesillerin de bu alana ilgi duyması ve katkı sağlaması için onlara fırsatlar sunuyoruz. Bizler, tarım-gıda sektörünün liderleri olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tarım-gıda sektörünün geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmaya hazırız.

Dünya Tarım ve Gıda CEO Kulübü olarak bizler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi küresel otorite kurumlarla iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Bu kurumlar dünyadaki her toplum, hükümet ve devlet üzerinde çok ciddi etki ve yaptırım gücüne sahiptir. Bu kurumların farkındalığını arttırarak, dünya gıda güvenliğini tehdit eden sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi raporlayacak ve eyleme geçmelerini sağlayacağız. Ayrıca, bu raporların dünya ülke hükümetleri tarafından kırsal kalkınma eylem planlarına, reformlarına ve politikalarına yansıtılması için lobicilik faaliyetleri ve ortak projeler yürütmekteyiz.

TARIMKON TEKNİK SERVİS VE TEKNİK ÇÖZÜM MERKEZLERİ -TATES

TATES, TARIMKON’ un “SEN YETER Kİ ÜRET” mottosu içinde üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak doğmuştur. Üreticilerimiz, ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sunmak isterken, aynı zamanda pazarlama, dağıtım, kurulum, eğitim, montaj ve servis gibi kapsamlı hizmetlere ihtiyaç duyarlar.

Bu ihtiyaçları karşılamak adına, mevcut organizasyon yapımızı güçlendirerek TEKNİK ÇÖZÜM MERKEZLERİ oluşturduk. Var olan teknik servis ağlarımızı da projemize entegre ederek, tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında sunmaya başladık. Böylece, üreticilerimizin sadece üretim sürecine odaklanmalarını sağlayarak, onların ulusal ve uluslararası başarılarını desteklemeyi hedefliyoruz.

TARIMKON, “SEN YETER Kİ ÜRET” mottosuna bağlı olarak, üreticilerimizin ihtiyaçlarına Teknik Çözüm olarak;

  • ELEKTRİK,
  • ELEKTRONİK,
  • MEKANİK,
  • MAKİNE,

Kurulum, Eğitim, Dağıtım, Montaj, Yedek Parça ve Teknik Servis gibi kapsamlı hizmetleri sunar.

  • Türkiye Genelinde Yaygın Servis Saha Tecrübesi
  • 81 İl Hizmet Noktası
  • Projeye Göre Değişen Sertifikalı Uzman Kadro
  • Sahada 397 Teknik Uzman + Servis Hizmet Araçları
  • 7/24 Çağrı Merkezi

Uzman ekibimiz ve gelişmiş donanımlarımızla birlikte, her türlü sorununuz için teknik servis hizmetleri sunuyoruz.

Detaylı bilgi almak için info@tarimkon.org adresine yazabilirsiniz!

Uzman Ekiplerimizle Hemen Görüşün

 Hemen arayın 0 850 304 0 845 – e-mail: info@tarimkon.org