Tarımkon Kimdir?

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile ulusal-uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari Departman, 11 Federasyon, 6 Kooperatif, 5 Kurul, 3 Vakıf, 3 Eğitim Merkezi, 5 Enstitü, 3 Araştırma Merkezi 17 Platform, 6 İş Konseyi, Dünya’da ise 55 ülkede temsilciliği,14 ülkede satış pazarlama ofisi, 2 ülkede showroom, uluslararası 28 işbirliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermektedir.

TARIMKON, insan haklarına dayalı ve cinsiyet eşitliğini benimseyen bir yaklaşıma sahiptir. Her kamusal gruptan insanın eşitliğini benimsemekte, gençliği ve kadın emeğini desteklemekte, her tür ayrıcılığa karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır. TARIMKON, tarımsal faaliyetlerin çevre haklarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemekte ve bu amaç doğrultusunda politika ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

TARIMKON, üreticilerini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışından ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçirmeye çalışan, ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine;

İhracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörün dış yatırımlarına, ulusal ve uluslararası arenadaki tedarikçilere yönelik yatırım, pazarlama, pazar araştırması, dış ticaret, eğitim ve proje hizmetleri üreten alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur.

Tarımkon'un Misyonu

Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması adına çalışması, Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılaması ve biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürmesi, Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici – tüketici/ arz – talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı işbirliği yapan bir kuruluştur

Tarımkon'un Vizyonu

Ulusal ve uluslararası alanda tarım, gıda ve çevre sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilmektir.
Makroekonomik istikrara, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi, alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulamaktır.
Üreticinin, sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının gelir seviyesinin ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, uluslararası pazar ortamında rekabet edebilir olmasına katkıda bulunan küresel bir sivil toplum kuruluşu inşa etmektir.