Hukuk Müşavirliği; Teşkilatın uluslararası hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri” yürütmekle görevli ve sorumludur.

 

Hukuk birimleri hizmet kapsamında;

Teşkilat ve Teşkilatın üyelerin taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil eder, dava ve icra işlemleri vekil sıfatı ile takip eder.
Teşkilat ve Teşkilatın üyelerince hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

 

Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;

Teşkilat ve Teşkilatın üyeleri hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu-kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü ulusal-uluslararası sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

Teşkilat ve Teşkilatın üyelerinin ulusal ve uluslararası faaliyetlerinden doğacak anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

Teşkilat ve Teşkilatın üyeleri amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür düzenlemesine göre görev ve faaliyetlerini yürütmektedir. Hukuk Müşavirlerinin kaç kişi olacağına ve hangi alanda hizmet vereceğine Yönetim Kurulu Karar verir.

Hukuk Müşavirliği; Teşkilatın uluslararası hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri” yürütmekle görevli ve sorumludur.

 

Hukuk birimleri hizmet kapsamında;

Teşkilat ve Teşkilatın üyelerin taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil eder, dava ve icra işlemleri vekil sıfatı ile takip eder.
Teşkilat ve Teşkilatın üyelerince hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;